WEBMASTER    


Placeholder image

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

เมื่อวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดศีรษะทอง (น้อยชมประชานุกูล) นำโดยนางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสมุทรปราการ

ผลการแข่งขันของนักเรียน มีดังนี้

๑. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๑-๓

เด็กหญิงศิริกาญจน์ ไกรวิจิตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท WebEditor ม.๑-๓

เด็กชายนนทพัทธ์ บำรุงเขต เด็กชายภูรินทร์ ศรีหิรัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๓. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.๑-๓

เด็กชายชนกกานต์ ล้ำเลิศ เด็กชายพีรพัฒน์ เทศสวัสดิ์วงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๔. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ประเภทหญิง ม.๑-๓

เด็กหญิงรัชนก พบสุข เด็กหญิงชลธิชา สาลีจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๕. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ประเภทหญิง ม.๑-๓

เด็กหญิงอาณัฐชา อินทปัทม์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

Placeholder image
Placeholder image