WEBMASTER    


Placeholder image

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ๒๕๖๒

วันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓โรงเรียนวัดศีรษะทองนำโดยนางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร่วมกับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา ณ ค่ายลูกเสือธนาสัมฤทธิ์ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image