WEBMASTER    


Placeholder image

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ๒๕๖๓

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดศีรษะทอง นำโดยนางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนวัดศีรษะทอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน แจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา เปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองนักเรียนต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image