WEBMASTER    

 


Placeholder image

สอบความรู้ธรรมศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดศีรษะทอง (น้อยชมประชานุกูล) จัดเป็นสนามสอบความรู้ธรรมศึกษา ในสนามหลวง ประจำปี่ พ.ศ.๒๕๖๒ มีนักเรียนจากโรงเรียนวัดศีรษะทองและโรงเรียนวัดเสถียรรัตนารามเข้าสอบความรู้ธรรมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๑๙๑ คน

แบ่งเป็นนักเรียน สอบความรู้ธรรมศึกษา ในระดับต่าง ๆ ดังนี้

ธรรมศึกษาชั้นตรี (ระดับประถมศึกษา) จำนวน ๘๙ คน

ธรรมศึกษาชั้นตรี (ระดับมัธยมศึกษา) จำนวน ๑๓ คน

ธรรมศึกษาชั้นโท (ระดับประถมศึกษา) จำนวน ๓๕ คน

ธรรมศึกษาชั้นโท (ระดับมัธยมศึกษา) จำนวน ๒๘ คน

ธรรมศึกษาชั้นเอก (ระดับมัธยมศึกษา) จำนวน ๒๖ คน


ดูรูปภาพทั้งหมด
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

คนเก่งศีรษะทองทั้งหมด คนเก่งศีรษะทอง


My Page

My Page

Srisathong Magazine