WEBMASTER    


Placeholder image

การติดตามการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยสุขภาพดี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดศีรษะทอง(น้อยชมประชานุกุล)นำโดยนางจีรนันท์ เตียนสำรวย รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการพัฒนานวัฒกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผู้บริหารและคณะครูจาก โรงเรียนวัดโคกเขมา โรงเรียนวัดหอมเกร็ด(ไพศาลประชานุกูล) โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์)โรงเรียนบ้านดงเกตุ ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานนวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศีรษะทอง(น้อยชมประชานุกูล)

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image