WEBMASTER    


Placeholder image

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดศีรษะทอง(น้อยชมประชานุกูล) นำโดยนางจีรนันท์ เตียนสำรวย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะทอง นายชัยยุทธ หุ่นเจริญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดศีรษะทอง(น้อยชมประชานุกูล) นายรุณ วิจารณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศีรษะทอง ผู้นำชุมชน คณะครูบุคลากรและนักเรียนให้การต้อนรับนางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะทองคนใหม่

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image