WEBMASTER    


Placeholder image

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

วันศุกร์ที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดศีรษะทอง นำโดยนางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะทอง นางจีรนันท์ เตียนสำรวย รองผู้อำนวยดารโรงเรียน นำคณะครูเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 5 ปีและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image