WEBMASTER    


Placeholder image

กีฬาสีปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะทอง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนวัดศีรษะทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี นายธีรศักดิ์ มหาสุข ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดศีรษะทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ฝึกความมีวินัย การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชยะ รู้อภัย หันมาสนใจกีฬา รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งนี้ได้คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน เพื่อการแข่งขันในระดับต่อไป การแข่งขันกีฬาประกอบด้วย คณะสี ๒ สี คือ สีแดง สีเหลือง โดยมีกีฬาที่ทำการแข่งขันคือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง กีฬานักเรียนระดับชั้นอนุบาล และกีฬาพื้นบ้าน

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image