WEBMASTER    

 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด กิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการรับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี"

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะทอง โอกาสเข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ครูผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ของ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ...

กีฬาสีปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะทอง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนวัดศีรษะทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี นายธีรศักดิ์ มหาสุข ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดศีรษะทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดศีรษะทอง ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือสมพล โตรักษา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดศีรษะทองนำโดยนายธีรศักดิ์ มหาสุขรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะทอง คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียนให้การต้อนรับนางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

เมื่อวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดศีรษะทอง (น้อยชมประชานุกูล) นำโดยนางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๙ ....

กีฬาจตุรมิตร ครั้งที่ ๑๗

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดศีรษะทอง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตร โรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอนครชัยศรี ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนวัดศีรษะทอง โรงเรียนวัดบางพระ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ และโรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู ....

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มพุทธรักษา

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดศีรษะทอง เป็นสถานที่ประกวดความสามารถนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับกลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในกลุ่มพุทธรักษาเข้าร่วมกิจกรรม

สอบธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดศีรษะทอง เป็นสนามสอบความรู้ธรรมศึกษา ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒ มีนักเรียนจากโรงเรียนวัดศีรษะทองและโรงเรียนวัดเสถียรรัตนารามเข้าสอบความรู้ธรรมศึกษา

อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดศีรษะทอง เป็นสนามสอบความรู้ธรรมศึกษา ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒ มีนักเรียนจากโรงเรียนวัดศีรษะทองและโรงเรียนวัดเสถียรรัตนารามเข้าสอบความรู้ธรรมศึกษา

กิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีการมอบทุนการศึกษา การเล่นเกม การแสดงดนตรีของนักเรียน การจับฉลากของรางวัล ซึ่งในปีนี้โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ของรางวัลมากมายจาก ท่านเจ้าอาวาสวัดศีรษะทอง...

กิจกรรมลูกเสือสำรอง

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดศีรษะทอง จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดศีรษะทอง นายธีรศักดิ์ มหาสุข กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่อประธาน ...

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ๒๕๖๒

วันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓โรงเรียนวัดศีรษะทองนำโดยนางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร่วมกับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา ...

 
 
ช่องทาร้องเรียน

My Page

My Page

Srisathong Magazine