WEBMASTER        

HISTORY

 

ประวัติโรงเรียนวัดศีรษะทอง(น้อยชมประชานุกูล)

* * * * * * * * * * * * * * * * *

         โรงเรียนวัดศีรษะทองเดิมเป็นโรงเรียนวัด เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477 อาศัยศาลา เป็นที่เรียนมีครู 2 คน คือ นายกิมเฮง ประทุมทอง เป็นครูใหญ่ พระสม วงษ์สกุล เป็นครูน้อยพระอธิการน้อย นาวารัตน์ เจ้าอาวาสวัดศีรษะทองเป็นผู้อุปการะโรงเรียน 1 เมษายน 2478 ทางราชการอนุญาตให้ตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาล ชื่อ “ โรงเรียนประชาบาลตำบลห้วยตะโก 1 (วัดศีรษะทอง)” พ.ศ. 2480 สร้างอาคารเรียนตามแบบ ป.2 ของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดใช้เมื่อ 15 มกราคม 2484 โดยมีพระอธิการน้อย นาวารัตน์ เป็นผู้ดำเนินการ นายชม จีรพันธ์ บริจาคทรัพย์มากกว่าผู้อื่น ทางราชการจึงตั้งชื่อ โรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลห้วยตะโก1(น้อยชมประชานุกูลวัดศีรษะทอง) “สิ้นเงิน 4,580 บาท

พ.ศ.2486 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนประชาบาลตำบลศีรษะทอง1 (น้อยชมประชานุกูลศีรษะทอง)

พ.ศ. 2487 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนวัดศีรษะทอง(น้อยชมประชานุกูล) “ และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2509 ทางโรงเรียน กรรมการศึกษา และวัด ได้จัดซื้อที่ดินเป็นธรณีสงฆ์สำหรับสร้างอาคารเรียน เนื้อที่ 7 ไร่ เป็นเงิน 30,000 บาท พ.ศ. 2513 สร้างอาคารเรียนแบบ 017 1 หลัง 4 ห้องเรียน โดยได้รับงบประมาณ 200,000 บาท ประชาชนสมทบ 60,000 บาท ต่อเติมชั้นล่าง

พ.ศ. 2514 สุขาภิบาลนครชัยศรี ได้มาซื้อที่ดินทำสนามกีฬากลางของอำเภอ จำนวน 6 ไร่ 3 งานด้วยงบประมาณ 70,000 บาท และมอบให้โรงเรียนดูแลรักษา

พ.ศ. 2518 สร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 45,000 บาท

พ.ศ. 2516 สร้างอาคารเรียนแบบ017จำนวน1หลัง 2 ชั้น 8 ห้องเรียนงบประมาณ 500,000 บาท

– สร้างโรงอาหาร แบบ 312 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 60,000 บาท

– สร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ 1 หลัง งบประมาณ 50,000 บาท

พ.ศ. 2520 สร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน งบประมาณ 260,000 บาท พ.ศ. 2521 สร้างส้วมแบบ 401 ขนาด 5 ที่นั่ง 1 หลัง งบประมาณ 15,000 บาท พ.ศ. 2522 ทางราชการอนุญาตให้รื้ออาคารเรียนหลังแรก เพราะชำรุดมาก

– สร้างโรงอาหารแบบ 312 จำนวน 1 หลัง เชื่อมต่อหลังแรกงบประมาณ 60,000 บาท

– สร้างส้วมแบบ 401 จำนวน 1 หลัง 5 ที่นั่ง พร้อมห้องน้ำ 1 ห้อง เชื่อมต่อหลังแรก งบประมาณ 15,000 บาท

พ.ศ. 2524 กรมโยธาธิการ เจาะน้ำบาดาลในบริเวณโรงเรียนเพื่อบริการประชาชน ปัจจุบัน อบต. เป็นผู้ดำเนินการ

พ.ศ. 2532 สร้างถังน้ำฝนแบบ ฝ 33 จำนวน 2 ชุด งบประมาณ 86,000 บาท

– สร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านคิดเป็นเงิน 15,000 บาท

พ.ศ. 2533 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำรองขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

– ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำชั้นอนุบาล

– สร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน ยาว 120 เมตร เป็นเงิน 121,548 บาท

– สร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง งบประมาณ 50,000 บาท

พ.ศ. 2534 สร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ.3 งบประมาณ 100,000 บาท และต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 3 ชั้นล่าง

พ.ศ. 2535 สร้างบ้านพักครู แบบสปช. 301/26 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 260,000 บาท

พ.ศ. 2536 ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารเป็นผู้อำนวยการ

– สร้างเรือนเพาะชำจำนวน 1 หลัง งบประมาณ 26,000 บาท พ.ศ. 2537 สร้างสนามวอลเลย์บอล 1 สนาม โดยงบพัฒนาชุมชน

– ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น(ขนาดใหญ่)ระดับจังหวัด พ.ศ. 2539 เข้าโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน – สร้างลานพักผ่อน กว้าง 6 เมตร ยาว 41 เมตร เป็นเงิน 66,300 บาท อบต.สมทบอีกจำนวน 17,000 บาท พ.ศ. 2540 ปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันทาสีอาคารเรียน และประตูม้วนเหล็ก งบประมาณ 100,000 บาท – ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องวิทยาศาสตร์ งบประมาณ 84,854 บาท – สร้างลานพักผ่อน 40 เมตร โดยงบพัฒนาจังหวัด 60,000 บาท

พ.ศ. 2541 ปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ทาสีอาคารเรียนทั้ง 3 หลังงบประมาณ300,000 บาท

– สร้างอาคารเรียนแบบ 105/29 ด้วยงบประมาณ 2000,000 บาท จากการบริจาคของ พลเอกชวลิต

– คุณหญิงพันธ์เครือ ยงใจยุทธ ทำพิธีมอบอาคารเรียนเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2543

พ.ศ. 2543 การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดสร้างสนามวอลเลย์บอลให้กับทางโรงเรียน 1 สนาม พร้อมอุปกรณ์สนาม

พ.ศ.2544 คณะกรรมการการศึกษาร่วมกับวัดศีรษะทองจัดกิจกรรมเพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง

พ.ศ. 2545 คณะกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสร้างซุ้มกระดังงา ลานพักผ่อนหย่อนใจ คิดเป็นเงิน 100,000 บาท

– อบต.ศีรษะทองบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 4 เครื่อง และสนับสนุนการศึกษา

– มีผู้มีจิตศัรทธาบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมจำนวน 7 เครื่อง

– คณะกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงานราตรีศีรษะทอง เพื่อหาทุนพัฒนาการศึกษา– นางราภิ แก้วสุจริต จัดหางบประมาณสนับสนุน เพื่อปรับปรุงพื้นห้องอนุบาลรวม 4 ห้อง คิดเป็นเงิน 130,000 บาท

พ.ศ. 2546

– อบต.ศีรษะทอง สนับสนุนเงินเพื่อปรับปรุงพื้นห้องสมุดและซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด เป็นเงิน 99,300 บาท

– องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสนับสนุนเงินเพื่อการศึกษาจัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 50,000 บาท และบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติเป็นเงิน 5,000 บาท

– เจ้าอาวาสวัดศีรษะทองสร้างและต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 4 ชั้นล่างเพื่อจัดทำห้องเรียนธรรมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการสอนธรรมศึกษาตรี โท เอก เป็นเงินทั้งสิ้น 801,991 บาท

พ.ศ. 2547

– อบต.ศีรษะทอง สนับสนุนเงินเพื่อสร้างอ่างล้างมือเป็นเงิน 100,000 บาท และค่าจ้างครูอนุบาล เป็นเงิน 101,520 บาท

– เจ้าอาวาสวัดศีรษะทองและผู้มีจิตศัทธาบริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด พ.ศ. 2548

– อบต.ศีรษะทองให้งบประมาณจ้างครู 4 คน เป็นเงิน 227,760 บาท และปรับปรุงห้องงานอาชีพ และ ห้องพยาบาล เป็นเงิน 100,000 บาท

– เจ้าอาวาสวัดศีรษะทองบริจาคเสื้อยืดสีม่วง จำนวน 600 ตัว

– สโมสรโรตารีนครชัยศรี บริจาคเครื่องกรองน้ำ 1 ชุด เป็นเงิน 60,000 บาท เสื้อพละจำนวน 200

ตัว พ.ศ. 2549

– อบต.ศีรษะทอง ให้งบประมาณจ้างครู 4 คน เป็นเงิน 226,840 บาท และทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท และให้งบประมาณในการจัดงานวันเด็กเป็นเงิน 15,000 บาท งบประมาณทัศนศึกษาเป็นเงิน 40,000 บาท

– เจ้าอาวาสวัดศีรษะทองบริจาคเสื้อยืดสีเหลืองจำนวน 600 ตัว

– สโมสรโรตารีนครชัยศรี บริจาคเสื้อพละเด็กอนุบาล จำนวน 150 ตัว

พ.ศ 2550

– อบต.ศีรษะทอง ให้งบประมาณจ้างครูเป็นเงิน 310,000 บาท งบประมาณทัศนศึกษาเป็นเงิน 48,000 บาท งบประมาณจัดงานวันเด็กเป็นเงิน 20,000 บาท

พ.ศ. 2551

– อบต.ศีรษะทองให้งบประมาณจ้างครูเป็นเงิน 310,000 บาท งบประมาณทัศนศึกษาเป็นเงิน 40,000 บาท งบประมาณจัดงานวันเด็กเป็นเงิน 20,000 บาท ทุนการศึกษา 10,000 บาท และงบประมาณกีฬา 30,000 บาท

– เจ้าอาวาสวัดศีรษะทองมอบทุนการศึกษา 20,000 บาท – สโมสรโรตารีนครชัยศรี บริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด เป็นเงิน 38,000 บาท – อบจ.นครปฐม บริจาคคอมพิวเตอร์จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 75,000 บาท พ.ศ. 2552

– อบต.ศีรษะทองให้งบประมาณจ้างครูเป็นเงิน 373,680 บาท งบประมาณจัดงานวันเด็กเป็นเงิน 20,000 บาท ทุนการศึกษา 10,000 บาท

– เจ้าอาวาสวัดศีรษะทองมอบทุนการศึกษา 20,000 บาท

– คุณยงยุทธ สุขเจริญ บริจาคผ้ายืดตัดเสือวิถีพุทธ เป็นเงิน 38,000 บาท

– อบจ.นครปฐม บริจาคทีวีพร้อมอุปกรณ์รับสัณญาณจำนวน 6 ชุด เป็นเงิน 100,000 บาท

– ได้รับงบบริจาคเป็นเงิน 70,000 บาทและงบอุดหนุนเป็นเงิน 20,000 บาท จัดทำหลังคาสนามเด็กเล่น

– งบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง จัดทำห้องคอมพิวเตอร์ CL20 1 ห้อง 20 เครื่อง พร้อมเครือข่าย เป็นเงิน 566,000 บาท และคอมพิวเตอร์ห้องสมุด 2 ชุด เป็นเงิน 56,000 บาท

พ.ศ. 2553

– อบต.ศีรษะทองให้งบประมาณจ้างครูเป็นเงิน 317,600 บาท งบประมาณจัดงานวันเด็กเป็นเงิน 30,000 บาท ทุนการศึกษา 10,000 บาท และเครื่องออกกำลังกายจำนวน 26 ชุด

– โครงการ SP2 ปรับปรุงอาคารพิเศษหน้าห้องอนุบาลเป็นเงิน 90,000 บาท

– เจ้าอาวาสวัดศีรษะทองบริจาคทำโครงหลังคาเหล็กโปร่ง เป็นเงิน 90,000 บาท

พ.ศ. 2554

– อบต.ศีรษะทองให้งบประมาณจ้างครูเป็นเงิน 381,120 บาท งบประมาณจัดงานวันเด็กเป็นเงิน 30,000 บาท ทุนการศึกษา 10,000 บาท

– อบจ.นครปฐมมอบห้อง E- Class Room (ศูนย์การเรียนรู้) เป็นเงิน 2,800,000 บาท

– เจ้าอาวาสวัดศีรษะทองบริจาคค่าปรับปรุงห้อง E- Class Room (ศูนย์การเรียนรู้) เป็นเงิน 81,000 บาท

– นายสุรพล รัตนผล มอบทุนการศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท

– นางแดง มอบทุนการศึกษา เป็นเงิน 5,000 บาท

– สโมสรโรตารีนครชัยศรี มอบเครื่องกรองน้ำ เป็นเงิน 80,000 บาท

พ.ศ. 2555

– อบต.ศีรษะทองให้งบประมาณจัดงานวันเด็กเป็นเงิน 1 0,000 บาท ทุนการศึกษา 10,000 บาท และงบประมาณสนับสนุนกีฬาจตุรมิตรเป็นเงิน 40,000 บาท