WEBMASTER        

IDENTITY

 

 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

     โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      The school supports learning based on the philosophy of Sufficiency Economy

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

    นักเรียนมีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Students have life skills based on philosophy of Sufficiency Economy

คำขวัญของโรงเรียน

   มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง