WEBMASTER        

PERSONNEL

นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาววาสนา ปิ่นตบแต่ง

ครูชำนาญการ

นายพิสิฐ พูลสวัสดิ์

ครูชำนาญการ

นายชำนาญ กัณหา

ครูชำนาญการ

นายธีรศักดิ์ มหาสุข

ครูชำนาญการ

นางอรภินท์ ถนอมสัตย์

ครูชำนาญการ

นายวันเฉลิม พวงสำลี

ครูชำนาญการ

นางสาวจันจิรา ผึ้งพงษ์

ครูชำนาญการ

นายเกรียงศักดิ์ รอดเล็ก

ครูชำนาญการ

นางสาวปริญญรัตน์ ทองมี

ครูชำนาญการ

นายธีรพงศ์ กฤตติกา

ครู

นางสิรินภา จันทร์แจ่ม

ครู

นางสาวอรปรียาภัสสร์ หนูเชื้อเวียง

ครูชำนาญการ

นางสาวสำลี แซ่ลิิ้ม

ครูชำนาญการ

นางสาวธิติมา ศิลาเวียง

ครู

นางสาวเหมือนวาด อินเหี้ยน

ครูผู้ช่วย

นายธีรพงษ์ สุขสมทรง

ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญยธรณ์ ศิริสินอภิรัฐ

ครูผู้ช่วย

นางสาวสุกัญญา ไกรลัย

ครูอัตราจ้าง

นายนำโชค เล็กยินดี

ครูอัตรจ้าง

นางสาวน้ำทิพย์ กลิ่นจันทร์

ครูพี่เลี้ยง

นางสาววิไลลักษณ์ นวลจันทร์

ครูธุรการ

นางสาวสุนันทา บุตรทุม

นักการภารโรง

นางสาวสุภารรณ ร่มเย็น

แม่บ้าน