WEBMASTER    


Placeholder image

กิจกรรมลูกเสือสำรอง

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดศีรษะทอง จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดศีรษะทอง นายธีรศักดิ์ มหาสุข กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่อประธาน

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image