WEBMASTER    


Placeholder image

โครงการอบรมดับเพลิงและโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลศีรษะทอง จัดโครงการอบรมให้ความรู้การดับเพลิง และ การป้องกันเด็กจมน้ำ ให้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลศีรษะทอง ซึ่งเป็นโครงการที่ดี ที่ทางเทศบาลตำบลศีรษะทองได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวัดศีรษะทอง โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image