WEBMASTER    


Placeholder image

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) โรงเรียนจึงได้สื่อสารกับผู้ปกครองผ่านช่องทาง Application Line เพื่อชี้แจงและแจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๓ แจังข่าวสาร กิจกรรมของโรงเรียนที่จะดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๖๔ และขอความร่วมมื่อผู้ปกครองนักเรียนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันร่วมพัฒนานักเรียนและโรงเรียนให้มีคุณภาพ ...

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image