WEBMASTER    


Placeholder image

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดศีรษะทอง จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ โรงเรียนวัดศีรษะทอง การอบรมในครั้งนี้มีคณะวิทยากร จากพระอาจารย์จากวัดต่าง ๆ ในอำเภอนครชัยศรี มาให้ความรู้แก่นักเรียน โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้ การอบรมในครั้งนี้มีการสอดแทรกธรรมะในรูปแบบกิจกรรมที่มีทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมะ ตามกระบวนการส่งเสริมศีลธรรมแนวใหม่ ประกอบด้วยเกมที่สอดแทรกคุณธรรมหลักธรรมที่ง่ายในการนำไปปฏิบัติ นักเรียนที่เข้ารับการอบรมจะได้ใช้ความสามารถ แสดงออกตามศักยภาพของตนเอง เป็นการสนับสนุนพัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจของเด็กนักเรียนให้เข้ากับสังคม พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ตามช่วงวัยอย่างเหมาะสม

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image