WEBMASTER    


Placeholder image

ผู้อำนวยการรับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี"

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะทอง โอกาสเข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ครูผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ของ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสงานวันครู ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image